Vrnitev na osnovno stran Arhiv revije Socialna pedagogikaPregled srecanj, ki jih organizira ZZSPO sodelavcih ZSSPProjekti, ki jih organizira ZZSPSodelovanje

 

 

prejšnja številka 9

Socialna pedagogika 2005/3

Vol. 9

Kazalo/Contents 

: naslednja številka

     
Gledališko ustvarjanje kot socialno integrativno delo z mladimi Alenka Kobolt,
Jelena Sitar-Cvetko,
Andreja Stare
Theater creation as a form of social-integrative work with youth
Kralji ulice – predhodno poročilo o poteku akcijske raziskave Špela Razpotnik,
Bojan Dekleva
Kings of the street – a preliminary report of an action research project
Navijaštvo in ženske Andreja Grobelšek,
Karmen Mikek,
Mojca Rodič
Women and supporting sports teams
Ranljivost mladih pri soočanju z brezposelnostjo Jana Rapuš Pavel Vulnerability of young people facing unemployment

 

 

 


Članek v PDF formatu

Socialna pedagogika, 2005 vol. 9, št. 3, str. 229-264.

nazaj h kazalu

Gledališko ustvarjanje kot socialno integrativno delo z mladimi Theater creation as a form of social-integrative work with youth
Alenka Kobolt, dr. soc. ped., Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana.
Jelena Sitar-Cvetko,
univ. dipl. dramaturg., spec. psihoterapije, Gregorčičeva 13, 1000 Ljubljana.
Andreja Stare,
mag. igre, Krašnova 5a, 4000 Kranj.
Povzetek

Prispevek predstavi akcijsko raziskavo, opravljeno v okviru mednarodnega evropskega projekta Grundtvig. Njen namen je prenos izkušenj in ustvarjanje novih ter prikaz uporabe gledališča kot socialnointegracijske metode. Izvorni nemški model gledališkega dela smo v Sloveniji − partnerski deželi poleg Poljske, Islandije, Malte in Španije − spremenili in teoretsko nadgradili. Projekt smo usmerili v druge ciljne skupine. Namesto z brezposelnimi odraslimi smo projekt razvijali skozi aktivno sodelovanje skupine študentk socialne pedagogike, mladih iz programa PUM (projektno učenje mladih) in mladih z izkušnjo duševne stiske. Moto našega dela je bil različnost kot priložnost. Teoretske osnove slovenskega modela tvori prepletanje treh enakovrednih segmentov – socialne pedagogike s poudarkom na skupinskem procesu in izkustvenem učenju v okviru tematsko začrtane, a fleksibilne interakcije, iz izhajanja iz posameznikove avtonomije in razvijanja kreativnih resursov; dediščine 'Tretjega gledališča' s poudarkom na telesu kot izraznem elementu ter uporabe lutkovnih in drugih izraznih medijev – poezije, glasbe in igre. Čeravno je poudarek projekta sam skupinski proces, je zaključna faza projekta avtorska gledališka predstava.

Ključne besede: mladi, socialna integracija, umetniško-socialno-pedagoški projekt, akcijsko raziskovanje, gledališče, igra, lutke.

Abstract

The article deals with an action research carried out within the international EU project - Grundtvig. The intention of the project was to disseminate knowledge and experience of theatre as a social-integration method. The original German model has been in Slovenia – the partner country among Poland, Iceland, Malta and Spain – modified and theoretically elaborated. The project was focused on different target groups. Instead by the unemployed grownups the research was developed through an active participation of the group of social pedagogy students, the young from the PUM project (Project learning of the young) and the young with the experience of mental health problems. The motto of our work was - a distinction as an opportunity. The theoretical basis of the Slovenian model is an interweave of three equal segments – the social pedagogy emphasizing the group process, the legacy of the „Third theatre“ highlighting the body as an element of expression and the use of puppetry and other means of expression – poetry, music and performance. Though the key emphasis of the project is the creative process the final outcome is the original theatre performance. The present contribution is understood as the first theoretical and organizational presentation of this innovative project in Slovenia. Also introduced in addition to the theoretical basis and the realization there are the distinctive contributions by the members of the project group originating in the creative and the group processes – poetry, notions, photographs.

Key words: youth, social integration, art-socio-pedagogical project, action research, theatre, performance, puppets.


Članek v PDF formatu

Socialna pedagogika, 2005 vol. 9, št. 3, str. 265-300.

nazaj h kazalu

Kralji ulice – predhodno poročilo o poteku akcijske raziskave Kings of the street – a preliminary report of an action research project
Špela Razpotnik, dr. soc. ped., Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana.
Bojan Dekleva,
dr. psih., Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana.
Povzetek

Brezdomstvo je v Sloveniji razmeroma nov pojav, ki je po mnenju številnih strokovnjakov v porastu. Različne službe in servisi za brezdomce se v Sloveniji razvijajo šele kako desetletje. Prispevek predstavlja analizo prvega leta akcijskega raziskovanja, katerega namen je bil razviti alternativni oz. za Slovenijo nov projekt dela z brezdomci in sicer cestni oz. brezdomski časopis. Temeljni namen je raziskovanja je bil predvsem oceniti možnosti za aktivacijo in sodelovanje pri projektu s strani treh skupin: brezdomcev, strokovnih organizacij in javnosti. Zaključek članka je, da takšen projekt odpira mnoge nove možnosti, predvsem terenskega dela z brezdomci. 

Ključne besede: brezdomstvo, socialna izključenost, terensko delo, cestni časopis.

Abstract

Homelessness is in Slovenia relatively new phenomenon, the extent of which has been growing in the last decade. The article presents the analysis of the first year of an action research project the aim of which was to develop pa new project of work with homeless people, a street paper. The basic goal of the project has been to evaluate the possibilities for activation and participation of three groups of public: the homeless people, professional workers and the general public. The conclusion of the article is that a project of this kind opens many new opportunities for professional work, especially for field and outreach work. 

Key words: homelessness, social exclusion, outreach work, street paper.


Članek v PDF formatu

Socialna pedagogika, 2005 vol. 9, št. 3, str. 301-328.

nazaj h kazalu

Navijaštvo in ženske Women and supporting sports teams
Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped., Teharska cesta 53, 3000 Celje.
Karmen Mikek, univ. dipl. soc. ped., Sp. Razbor 64, 3325 Šoštanj.
Mojca Rodič, abs. soc. ped., Ulica Slavka Gruma 12, 8000 Novo mesto.

Povzetek

Fenomen navijaštva prepoznavamo v sodobni družbi kot vse bolj kompleksen, a tudi aktualen problem. Toda kljub sodobnemu promoviranju enakopravnosti med spoloma v jedru navijaštva še vedno prevladuje dominantni diskurz moškosti, v katerem se zdi težko uveljaviti karkoli, kar je ženskega. Članek prikazuje rezultate pilotske raziskave o položaju in vlogi ženske v tej sferi, o značilnostih in posebnostih ženskega navijaštva ter o okoliščinah in vzgibih za razvoj tovrstnega prostočasnega interesa. Pri tem je uporabljen kvantitativen in kvalitativen metodološki pristop. Avtorice poskušajo poiskati odgovor na dilemo, ali lahko v takšnem udejstvovanju žensk odkrivamo tudi elemente ženske emancipacije.

Ključne besede: navijaštvo, spol, ženske, družbeni položaj.

Abstract

The phenomenon of supporting a sports team as a fan is nowadays being more and more recognized as a complex and important issue. Despite contemporary promotion of gender equality the dominant masculine discourse still prevails in the heart of supporting sports teams and anything feminine seems hard to assert there. This article presents results of a pilot research on the status and role of women in this sphere, the characteristics and particularities of female interests for supporting sports teams, and on circumstances and reasons that lead women to such a leisure activity. At the end the authors discuss the possible elements of female emancipation in such activities.

Key words: supporting a sports team, gender, women, social status.

Članek v PDF formatu

Socialna pedagogika, 2005 vol. 9, št. 3, str. 329-360.

nazaj h kazalu

Ranljivost mladih pri soočanju z brezposelnostjo Vulnerability of young people facing unemployment
Jana Rapuš Pavel, dr. soc. ped., Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana.

Povzetek

V sodobni družbi prihaja do bistvenih sprememb pri prehodih mladih na področje dela in v zaposlitev, saj ti postajajo kompleksnejši in bolj diferencirani kot v preteklosti. Opuščanje koncepta polne zaposlenosti prispeva k večji negotovosti pri osamosvajanju in vstopanju mladih v svet dela. Prispevek opozori na naraščajoč problem brezposelnosti mladih, pregleduje literaturo o konceptu socialne izključenosti ter se osredotoči na povezanost brezposelnosti mladih s tveganjem marginalizacije in socialnega izključevanja. Predstavi nekatera spoznanja in empirične izsledke študij, ki analizirajo položaj brezposelnih mladih. Ugotovitve opozarjajo, da pri mladih akumulacija neugodnih izkušenj z brezposelnostjo prispeva k ekonomski deprivaciji, socialni izolaciji in k težavam na področju duševnega zdravja. Zaključki navajajo, da je treba pozornost namenjati tako strukturni kot subjektivno biografski perspektivi položaja brezposelnih mladih ter tako spremljati različne dejavnike in procese socialnega izključevanja in integracije mladih ob prehajanju v delo in zaposlitev.

Ključne besede: mladi, brezposelnost, socialna izključenost.

Abstract

In modern society essential changes are occurring in the ways in which young people are joining the labour market and finding employment. These transitions are becoming more complex and varied than in the past. The abandonment of the concept of full employment is leading to rising uncertainty over the process of becoming independent and joining the workforce. This article draws attention to the growing problem of unemployment among young people, reviews the literature on the concept of social exclusion and focuses on the link between unemployment and the risks of marginalisation and social exclusion among the young. It also presents a number of conclusions and empirical findings from studies looking at the situation of unemployed young people. These studies show that an accumulation of unfavourable experiences in relation to unemployment leads young people into economic deprivation and social isolation and into development of mental health problems. The conclusions indicate that we must pay attention to both the structural and subjective/biographic aspects of the position of young people, and monitor the various factors and processes of social exclusion and integration of young people joining the labour market and finding employment.

Key words: youth, unemployment, social exclusion.